IRIE
ENGLISH TESTS

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร,
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Services

ENGLISH TESTS

ระบบให้บริการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาครู
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับทดลองทำข้อสอบ TOEIC